شهرها

بانی همواره در راستای اهداف خود، یعنی آموزش، تاثیر گذاری و شبکه‌سازی سعی در ترویج فرهنگ ارزش آفرینی دارد. با توجه به سبک برگزاری رویداد ها بانی می‌تواند شروعگر آشنایی جامعه‌ی علاقه مندان به  کارآفرینی و کارآفرینان شهر یا استان با کار آفرینان و ارزش آفرینان آن استان شود. بنابراین بانی می‌خواهد تا این رویداد را به شهر های بیشتری برساند. اگر فکر می‌کنید که این رویداد می‌تواند به جامعه‌ی کارآفرینی شهر شما کمک کند، برای میزبانی این رویداد درنگ نکنید.

اراک

تهران

رشت